Regionale academie voor beeldende kunsten

Menu

Wat weten we tot nu toe?
 
De huidige maatregelen voor het DKO (zoals die gelden tot en met zondag 3 mei 2020) zijn tot nader order verlengd zonder wijziging. Dit betekent dus dat de academies fysiek gesloten blijven, dat gesubsidieerde personeelsleden in principe thuis werken en dat het onderwijs aan de leerlingen via afstands-onderwijs verloopt.

 
De laatste dagen en weken is er intensief overleg gepleegd met diverse instanties en werkgroepen. Het codibelbestuur overlegt wekelijks en in de Coronawerkgroep DKO worden onze specifieke noden, de directe en indirecte gevolgen van de crisis besproken en geduid. Ook via het directeurenplatform hebben we onze noden kenbaar gemaakt. We besteden veel aandacht aan een exit-strategie, wat kunnen we dit schooljaar nog realiseren bij een eventuele heropstart? Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende scenario's. Eveneens wordt bekeken welke draaiboeken voor het DKO nuttig kunnen zijn. We duiden hierbij steeds op de specifieke kenmerken van de academies en hun organisatie. De draaiboeken bevatten ook een scenario in voor het volgende schooljaar.
 
Het advies van de Coronawerkgroep DKO wordt overgemaakt aan de centrale werkgroep onderwijs, bestaande uit vertegenwoordigers van het kabinet Onderwijs, departement Onderwijs, Agentschap Onderwijs en Diensten, Koepels en Vakbonden. De bespreking van het advies was gepland op maandag 27 april 2020. Omwille van de bespreking van de vele problemen en onduidelijkheden in het leerplichtonderwijs, is het overleg in de centrale werkgroep over het DKO verdaagd naar maandag 4 mei 2020. De conclusies van deze werkgroep worden op hun beurt overgemaakt aan de Nationale Veiligheidsraad in de vorm van een advies.
 
We begrijpen dat er veel onrust heerst omwille van deze onzekere situatie. Kunnen we al dan niet heropstarten dit schooljaar en wat zijn de gevolgen voor het komende schooljaar? Wij blijven onze specifieke situatie aankaarten en onze standpunten verdedigen. Daarom vragen we aan onze leden om initiatieven die niet eenduidig zijn beslist door de veiligheidsraad eerst te overleggen met het bestuur. We willen daarmee niet jullie autonomie ontnemen, maar we willen vooral verwarring en onduidelijkheid voorkomen. 

De leden van het bestuur zijn steeds bereikbaar via mail of telefoon voor verdere vragen. 


Het Codibel bestuur.